Konijnen scoren op fiets, skelter of te voet

Voor de laatste IJstijd kwam het konijn van nature in onze streken voor. Maar onder invloed van de grimmige, oprukkende kou trok het zich terug in het warme zuiden. Langs de Franse Rivièra beviel het hem zo goed, dat het niet zo geneigd was om naar ons land terug te keren.

De mens heeft echter in de loop der eeuwen de helpende hand geboden. Rond 1100 voor Chr. waren er in het kustgebied van Spanje zoveel konijnen dat ze het land de naam Hispania (konijnenkust) gaven.

Nadat het konijn rond het begin van onze jaartelling door de Romeinen naar Italië was gebracht en Kloosterbroeders en Edelen de gewoonte hadden ontwikkeld het konijn als relatiegeschenk te gebruiken, heeft het konijn onze streken bereikt. In de 13e eeuw waren de konijnen in Vlaanderen al talrijk. In Nederland hield men in 1356 al konijnen in Deventer. Rond die tijd was in het westelijke deel van ons land de vorming van de jonge duinen reeds in volle gang.

Het duinlandschap, dat zo kenmerkend is voor onze kust, is het produkt van een eeuwenlang samenspel van het konijn en zijn omgeving.

In de veertiende eeuw ontwikkelt zich een commerciële konijnenvangst. Stukken duin werden daartoe verpacht aan duinmeiers. De tijden en maatschappelijke verhoudingen veranderden en in de 18e eeuw kregen de pachters aan de binnenduinrand meer gehoor voor hun klachten over schade aan de nieuwe aanplant van akkerbouwproducten. Er werden pogingen ondernomen om de duinen konijnenvrij te maken. Toen rond 1800 getracht werd de duinen ten behoeve van de landbouw te ontginnen, vormden de konijnen een bron van ergenis doordat ze alle verse aanplant direct met de grond gelijk maakten.
Een zelfde overlast veroorzaakten ze bij de bebossing van het duin in het begin van de 20e eeuw. Konijnen waren toen vogelvrij.
Ondanks de aanslagen van de mens in het nabije veleden heeft het konijn zich tot in de jaren vijftig van de vorige eeuw in grote getale kunnen handhaven.
Vanuit Frankrijk kwam in 1956 myxomatose, dit is een virusziekte die de zintuigen , het centraal zenuwstelsel en het oriëntatievermogen aantasten. Het virus wordt overgebracht door stekende en bijtende insekten zoals muggen en de konijnenvlo. in de loop der tijd is het virus verzwakt en heeft het konijn er een grotere afweer tegen ontwikkeld.

Ook op Schouwen was de verkoop van konijnen voor de duinboeren belangrijker dan het beoefenen van de landbouw op de droge en schrale zandgronden.
De zeer besmettelijke konijnenziekte VHS (Viraal Haemorrhagisch Syndroom) waart nu al ruim vijftien jaar in Nederland rond en richt meer schade aan dan de al langer bestaande beruchte virusziekte myxomatose. De dieren sterven acuut aan bloedstolsels in lever of nieren of gaan na een paar dagen pijnlijden dood. In de vrije natuur slaat VHS hard toe. Een uitbraak van de epidemie, die telkens weer in een ander gebied oplaait, kan meer dan 70 procent van de konijnen in een gebied uitroeien. Gebieden verwilderen en worden door gras overwoekerd doordat de konijnen het groen niet kort houden.

Gelukkig is het virus over zijn climax heen en zien we in de Schouwse duinen weer een voorzichtige toename van het aantal konijnen.

Start vanf 11.00 uur, de gehele dag door.

Steenweg 13a
4328 RL Westenschouwen
Nederland
15-07-2019

0111-652721

Pin It on Pinterest

Share This